Weltkulturerbe Saarlännisch?

Weltkulturerbe Saarlännisch?

En der Zeidong hat gestann, dat aach de saarlännisch Faasendsbòòzen gäär hätten, datt ihr „Brauchtum“ von der Unesco anerkannt gewwt als „Weltkuldurerbe“. Dat éss kää Witz, dat éss dänen wérklich bloudisch äärenscht! De Andrääsch sé schò gestallt.Ich hannet jò émmer scho gewóscht: Méddem Saarlännischen mache mir mò noch Weltpolidik! Dat Saarlännisch gewwt mò e Spròòch, wo ma kénne móss, wemma iwwerall gescheit métschwätze wéll.

Die Sach éss nämlich so: Wemma all die deitsch Faasendskulduren weltweit eschdamieren wéll, geht dat nét ohne de Spròòch, dat hääscht de Mundarten. E saarlännisch Faasend ohne saarlännisch Platt kann et nét génn, dat wär en Ondéng. Dat wéssen am beschden user Polidiker, sonscht gäwwden se sich én de Bidden, wenn de Narren-Zeit kómm éss, nét so iwwerschleen. Ma éss em "Volk" nie näckschder wie én der Faasendsbitt…

Saarlännisch als Weltkulturerbe: Dat kénnt ma wunnerbar mét userem anneren Erbe, der Vélklinger Hétt, verbénnen. En Zoukunft dérft dò bei Kulturveranstaltongen nur noch Saarlännisch geschwätzt génn. Ma móss jò zesammenhallen. O ma misst - wenn der Andraach durchgeht - dò émmer äänen Raum reservieren fer Ausstellongen iwwer de saarlännisch Faasend. Motto: Alleh hopp!

Die Sach hätt noch en anneren Vorteil: Ma kénnt dòmét "großregional" user lohringisch Nòòpern "mét én de Bitt hóllen". Die hann nämlich de "Kappesitzung" - óff Platt nadierlich - nau entdeckt, fer ihr Spròòch nét ze verlieren. So eppes gäwwt dänen ganz bestémmt helfen: Die schwätzen nämlich wie mir.

Datt dat klòr éss: User Mundart éss kää Faasendsspròòch! Ganz o gar nét. Awwer et éss e Spròòch, mét der ma sich e béssjen geméitlich gehe losse kann, zom Beispill an der Faasend…

Mehr von Saarbrücker Zeitung