Mundart militant?

Mundart militant?

Et Elsass éss scheen. Et hat e schee Landschaft mét hutzelich Dérfjer drén. Onn et hat schee Mäddcher ónn e schee Spròòch. Die Mäddcher dérf ma weisen, de Spròòch awwer nét émmer schwätzen, wemmer grad wéll. Dat hat et Delphine Wespiser aus em Sundgau vor Korzem ze spiere kritt

Et Elsass éss scheen. Et hat e schee Landschaft mét hutzelich Dérfjer drén. Onn et hat schee Mäddcher ónn e schee Spròòch. Die Mäddcher dérf ma weisen, de Spròòch awwer nét émmer schwätzen, wemmer grad wéll. Dat hat et Delphine Wespiser aus em Sundgau vor Korzem ze spiere kritt. Et Delphine éss 19 Joar alt ónn éss zur scheenscht Fraa é Frankreich gekürt, also Miss France 2012 génn. Awwer et hat eppes gemach, wat bes awai noch kää Miss France gemach hat: Et Delphine hat ém Fernseh, wo et vorgestallt génn éss, ganz nadierlich sei "Regionalspròòch", sei Elsässisch, geschwätzt. Nét vill, awwer et hat gelangt, datt sich vill Leit ém Lann driwwer óffgereecht hann: wie kammer nur, dat geheert sich doch nét, wo sémmer dann, dat éss doch Déitsch, ónn de Déitschen, woaren dat nét die, wo…? De Fransosen "aus Ennerfrankreich" lache jò schónn iwwer de Elsässer ónn Lothringer, wenn se Franseesch schwätzen. Awwer dann ihr Mundarten! Die erénnern ääfach zou vill an Zeiten, an die ma némmeh gäär erénnert gé wéll. Dat et Delphine trotzdem vor alle Leit Elsässisch geschwätzt hat, woar dat awai nur ónbekémmert, vielleicht aach kurajiert oder doch insziniert, schlau ausgedenkt von ner militanter Grupp, wo et Elsässisch for de Elsässer fordert? Vielleicht hat et Delphine, weil et gäär Elsässisch schwätzt, wie all in seinem Dórf, ääfach nur die ónnerstétzen wéllen, die sich ihr Großmotterspròòch nét gäär wechhóllen lóssen. Widderstand also, én beschder franseescher Tradition? Dä Gedanken hénnt ma weiderspénnen. Wie wäret dann, wemmer von der Metzer Mirabellekeenijin verlange gängt, dat "Ihre Majestät", wemmer ihr de Kroon óffsetzt, e paar Sätz én Lothringer Platt schwätzt, fer allen ze weisen, datt et dat noch gewwt ónn datt et aach e schee Spròòch éss? Ob dat awai óff Moselfränkisch, Rheinfränkisch odder Luxeburjisch pasiert, misst dann jed Joar nau entschied génn. Aach fer't Saarland kénnt ma sich so eppes vorstellen. Wie wäret, wemmer die vill Feschdcher, wo Keenijinnen de Mäng ónn de Mass gewählt génn, "sprachenpolitisch" meh nótze gängt? Kää Freesche-, Lénsen-, Viez-, Bier-, Wein-, Rosen- ónn Gromperkeenijin meh ohne "Einsatz des lokalen Platts". Onn all die Herrlichkääten hätten ään Offtrach: User saarlännisch Mundarten gejen all feindlich "Übernahmebegehrlichkeiten" aus der Palz ze verteidijen. So eppes misst bei der näckscht saarlännisch Regierung eijentlich aakómmen: Die hat jò aach nur ään Ziel, nämlich et Saaland selbschdännisch, dat hääscht vor der Palz fern ze hallen, koscht et, wat et wéll. Dò lossen sich fer't Platt ém Kultusministerium doch sicher noch e paar Stellen locker machen…

Gérard Carau aus Beckingen hat zuletzt Gedichte in der Anthologie "MundART" (Kelkel Verlag, Dillingen) veröffentlicht.

Mehr von Saarbrücker Zeitung