„Veggie-Day“ fer de Wélf

Mierzich éss e schee Stadt ónn hat en groß Attraktion: de Wélf vom Werner Freund. So Wélf brauchen aach eppes ze fressen.

Selwer méssen se sich dòdrem awwer némmé kémmern, dat mischt der Alphawolf Freund. Der schleppt von der Freibank Flääsch aan. Onn manchmò sonndachs setzt er sich zou ne hin ónn beißt én de bloudich Brocken, als wärer selwer e Wólf. Dat mischt schwär Endruck óff de Leit, wo kómm sénn, fer em zousegucken. Awwer passt dat haut noch in user Welt, em Wólf beim Flääschfressen zouseloun? Kénnt der Freund dänen nét a paar modern ökologisch Kónschtstécker beibréngen? Iwwerall hääscht et haut, mer sóllt wenichdens äämò én der Woch kää Flääsch éssen, also e "Veggie-Day" énlään. Dat wär doch eppes fer em Freund sei Wélf! De Mierzijer Wélf krinn äämò én der Woch anstatt Flääsch Gréinzeich ónn Geméiss vorgesetzt. Am beschden wär Haai. Dat gäwwt de Wólf och mò rónner von seim hohe Ross hóllen. De Wólf éss nämlich aach nur en Déir, ónn der groß Elefant frisst jò aach nur Gréines. Dat wär doch fer Mierzich die Sensation: Wélf, wo trocke Gras fressen! Nur: Ob der Werner Freund do métmischt? En en Haaiballen beißen ónn et sich aach noch schmacke lossen? Dat gäwwt Heilen ónn Zähnefletschen…

Gérard Carau war Lehrer in Merzig und lebt im moselfränkischen Beckingen.