Wo de Welt noch én Ordnóng éss

Wo de Welt noch én Ordnóng éss

Wat ha mir e Gléck, datt mir ém Saarland läwen dérfen! Nét nur, weil et Saarland so geméitlich klään éss ónn jeder jeden kennt; nét nur, weil ma herrlich wandern ónn gudd esse kann. Et géwwt noch en vill besseren Grónd, gär Saarlänner ze sénn

Wat ha mir e Gléck, datt mir ém Saarland läwen dérfen! Nét nur, weil et Saarland so geméitlich klään éss ónn jeder jeden kennt; nét nur, weil ma herrlich wandern ónn gudd esse kann. Et géwwt noch en vill besseren Grónd, gär Saarlänner ze sénn. Mei Freind Erhardt, wo aus Norddeitschland stammt, hat mich die Daa lò dróff óffmerksam gemach; mir selwer éss dat gar nét so óffgefall.

Mir hann ém Lann e Kett von Riesensupermärkter mét em "weltumfassenden" Namen, dän ich awwer nét nenne wéll. Ònn die machen Reklame mét em Slogan, der et én sich hat, wemma genaau higuckt: "Héi éss de Welt noch én Ordnóng!" Ess dat nét klasse? Endlich géwwt ääm mò gewies, wo alles én Ordnóng éss. Dat éss kän Utopia, irjendwo weit wech, wo ma nie ém Läwen hikémmt, wat et é Wérklichkät vielleicht gar nét géwwt ónn wovan ma nur träämen kann. („Là, tout n'est qu' ordre et beauté, calme, luxe et volupté", hat der fransesisch Dichter Baudelaire mò fantasiert.). So eppes wär fer de Saarländer sowieso neischt, der wéll eppes Handfeschtes, eppes, woraan er sich halle kann. Der wéll eppes fer "héi" ónn jetz, eppes, wo ma rébeiße kann wie én en orndlich rónden Réngel Lyoner. Där Slogan lò bestäticht, wat der Ludwig Harig émmer schon behaupt hat, datt et Saarland nämlich e Modell fer de ganz Welt éss. Héi herrscht (noch) Ordnóng, sónschtwo ewen nét.

Geh mer der Sach emòl e béssjen óff de Grónd. Der wo sich de Spruch lò ausgedenkt hat, móss eijentlich e pessimistischer Filosof geween sénn. Der hat beim Nòdenken iwwer Gott ónn de Welt rausgefónn, datt óff der weit Welt nirjendwo neischt so éss, wie et sénn misst. Ònn dò hat er jò aach gudd recht. Wo ma hilout: neischt wie Onordnóng. De Minschen génn ónn génn nét vernénftich, heeren nét óff sich de Käpp éseschlaan, jähen em Geld nòh, bés alles zesammekracht ónn kääner meh eppes hat; "Werte" ännern sich jeden Dach, bés neischt meh nix wert éss. Sogar de Nadur micht mét ónn spillt verréckt.

Wie scheen, wenn et dann eppes géwwt, wo ma sich vor dem ganze Chaos ronderémm äänen é Sicherheit brénge kann, wo ma de Ordnóng, die Iwwersicht nommòh féndt, wo ma sónscht iwwerall so greilich vermisst. Ó wenn et aach nur fer kurze Zeit éss, e paar Minutten, e Stónn, zwái. Onn et stémmt jò och: En de Supermärkt herrscht Ordnóng, dò éss alles beschdens gerejelt, dò hat alles sei bestémmde Platz ém Regal. Dò féndt ma (normalerweis), wat ma sucht, schnell ónn sicher; nét wie ém Läwen draußen, wo ma sich mét Méih zerechtfénnen, wo ma strawweln móss. Wer sehnt sich nét nò Zouverlässichkät, Regelmäßichkät, Kloarhät, wo sónscht nur Unsicherhät éss?

Wat e Gléck also, datt mir héi ém klääne Saarland Geschäftsleit hann, wo sich óm "die existenziellen Nöte" der Leit ernschthaft Gedanke machen ónn nò Lösóngen suchen. Dat féndt ma nét iwwerall, dat éss e saarlännisch Spezialität, wie der Lyoner ónn der Schwenker. Dò kaaft ma nét nur e "Ware", wie et se iwwerall géwwt. Dò kaaft ma e Medikament gejen de Orientieróngslosichkät én user Gesellschaft. Dò stécht Filosofie dahénner, ónn net se knapp. Denken draan, wenn der et näkscht Mòl dahi gehn. Onn holle genuch Geld mét, sonscht géwwt et neischt, aach kään Ordnóng.

Gérard Carau schreibt in Beckinger Mundart (Moselfränkisch). Er ist Vorstandsmitglied des Vereins "Gau un Griis" (Bouzonville) und "kümmert sich" seit 2001 um die dreisprachige Literaturzeitschrift "Paraple", deren 23. Nummer demnächst erscheinen wird.

Mehr von Saarbrücker Zeitung