| 20:27 Uhr

Kolumne Saarmóó
Et Erfschdéck vaa mei Patt

FOTO: SZ / Robby Lorenz
Mundart-Autorin Karin Peter musste Hand anlegen beim Fassbier-Anstich. Dazu musste sie sich erst einmal mit dem Kleiderschrank auseinandersetzen.

Deer Summer lòò, dò  sóllt ich et eerscht Mòòl é mei Leewen e Fassaanschdich machen hie é Waagassen bei ónser Farrfescht. Jesses Maari! Ich kónndet nét gutt abschlaan, awwer ich hott doch vaa Tuuten ó Blòòse kään Ahnóng. Dò hann ich mich mò dapper schlau gemach én t Internet óff „YouTube“. Jesses, saan ich mer dòòdernòò, wann de dich dòò tòòpich draaschdellscht, dò kann et ganz aarich schbrétzen, ónn de géffscht klatschnass. De breischt e gutt lank Schierz! Ich é mei Wäscheschaff gegròòst. Én der hénnerscht Ecken, dò fénnen ich dann taatsächlich neewe Kockdäälschierzcher, Serwierschierzcher ó Kénnerschierzcher drei weiß Trääjer-Schierzer, lank bés óff der Bòddem – méddet Mónnógramm vaa mei Patt. Aan die hoddich jò gaar némmeh gedenkt. Die hodde schón e klää Welträäs hénner sich! Schierzer médde besónnerscht Geschicht:Voor Schdécker zwanzich Jòhr, dò hodde mer et Haus vaan ónser Graamäär ó Graampäär é Saarlui läärgeraumt. Ónn óff der Schbeicher, dò  fénne mer lòò dreizeh Metzgerschierzer, sauwer verpackt én e Késcht. Ónser Taant hott dòòmòòls vózehlt, äss de Fammill die métgehóll hott én de Éwwakuieróng. Die wòòre vaa mei Patt Éddeward. Deer wòòr jò égezoh génn, awwer nòò der Kriech, dò  wóllder sich é Saarlui als Metzger selfschdännich machen.

Wie der Graampäär ónn de Graamäär nòò de Éwwakuieróng nommò hämmkómm sénn, dòò wòòr némmeh vill iwwerich vaan ihr Hämm. Én t Haus é Saarlui aan der Rand vaan der Schdattgaarten, dò wòòr nämmlich e Brandbomb gefall. Wat wóllten se machen? Alles hodden se mét ihr aaije Hänn nommòò óffgebaut. Ó mei Patt sei Metzger-Schierzer, die hodden se aach nommò hämmbraat. Se hodden se óff der Schbeicher gutt versorcht, wó se da weider óff mei Patt gewaart hann.Awwer deer éss némmeh hämmkómm. Vaan eer hammer bés haudesdaas nie meh eppes geheert. Er éss vermisst é Russland. Ich kenne mei Patt nuur vaa Biller. Mei Erfschdéck awwer, sei Metzgerschierz, dat hoddich dat Jòhr lòò bei mei eerschder Fassaanschdich aagedòòn.