Karikatur : Eier-Salat

Krankes Ei.⇥ Karikatur: Mohr