Mundart: Kolumne von Gérard Carau

Mundartkolumne : Kénnen, missen, sóllen, wéllen, dérfen

Die Sprache der Politiker hat Gérard Carau genau im Blick, besonders seitdem sich drei Saarländer im Bundeskabinett befinden.

Iwwer ze wenich „Polidikerdichte“ ém Reich brauch et Saarlännchen sich ém Aauenbléck wääß Gott nét ze beschweren. Mer hann de Heiko fer de Polidik nò draußen, wo er maaßgeschneidert angeblich e gutt Figur micht. Awwer aach dabénnen éss er beliebt, weil er dò, Gott sei Dank, neischt ze saan hat. Mer hann de Altmaier Peter, fer de Wértschaft óff Trabb ze hallen odder ze bréngen, wat em awwer arich schwer fällt ónn em die allerletscht Hoar vom Kopp koscht. Ónn mer hann seit Koarzem et Kramp-Karrenbauersch Annegret, wo uus én Zoukunft geent all Beeses dahemm ónn óff der ganz Welt schétzen ónn verteidijen móss. Awwer dän Poschden lò wólldet eijentlich gar nét hann, hat et gesaat: Et hätt jò schon äänen. Dän nauen hätt et Merkel Angela imm óffgeschwätzt, fer wenn et Annegret selwerschd mò Kantschlerin génn wóllt, sonscht gäwwt dat neischt. Ma mennt, ma wär én der Geschicht vom Wesir Iznogoud, wo Kalif génn wóllt am Platz vom Kalif…

Awwer immerhin hat et Annegret em Saarland scho mò eppes „versproch“, seit et ém Amt éss. Wenn et sich nét „verspròòcht“ hat, hat et zougesaat, mét dänen, wo én der Lóftwaff wérklich eppes ze saan hann, dòdriwwer ze schwätzen, ob ma wirklich neischt mache kénnt geent dän greilije Krach von dän Fluuchzeijen iwwerm Norden vom Saarland. Ob dat eppes gewwt, éss, aach wo et wei Minischderin éss, noch lang nét gesaat. Awwer versprechen, datt ma driwwer schwätzt, kamma jò mò. Koscht jò neischt. Fer die Verteidijung misst iwwerall geübt génn, nét nur iwwerm Saarland. Hat et gesaat.

Dò sémmer beim eijentlichen Thema: Mer missten, mer sóllten, mer wéllen, mer dérfen awwer nét. Mét dän „Modalverben“ gewwt Polidik gemach, ónn nur mét dänen. Mét dänen kamma (!) alles machen. Ma móss (!) sich die Reden von uusern PolitikerInnen nur mò richtich aanheeren. Ma sóllt et nét ménnen, wat die äänem nét alles weiß mache wéllen, wo alles dónkel schwarz éss. Odder ómgekehrt. Europa móss demokratischer génn, hann se – et éss noch nét lang her - gesaat. Ich wéll ém Saarland bleiwen, ich wéll kää Minischderamt hann, hat et Annegret – et éss noch nét lang her – gesaat. Wat dérfe mer noch glääwen? Wéll der Jost Reinhold nét doch aach noch korz én Berlin Ómweltminischder génn? Bei där Saarland-Lobby misst dat doch méchlich sénn! Mém „Almebi“ als Staatssekredäär villeicht?

Mehr von Saarbrücker Zeitung