1. Saarland

Warum in Corona-Zeiten das Querdenken der falsche Weg ist

Mundart-Kolumne : Mir brauche Längsdengger

Ald unn bewährd: Will má Leid e Fubbes aandrähje, muss der nòò ebbes aussiehn. Unn er brauch e Aangewwer-Name; am beschde ohne Sinn, dass ämm nimmand kann druff feschdleje. Dòò spield‘s känn Roll, ob má de Leid Geld abluchsd odder nur e Knobb an de Bagge nähd.

Jedz kam’má saan: Má kann jòò uffpasse, unn solang’s nur em Geldbeidel weh dudd... Was awwer, wenn‘s um mehr gehd? Die Gesundhääd? Es Läwe, ach das vun annere? Dann solld Schullerzugge nidd ausreische. Awwer das merge mansche frihschdens, wenn‘s se selwer treffd. Unn dann aanfange mid Iwwerleje, nudzd ofd nimmeh vill.

Im Momend teend aus all Egge e Groosmaul-Word, das urspringlisch mòò e Sinn gehadd had. Es wimmeld vun Leid, wo sisch selwer bescheinische, sie wäre Quärdengger. Kaum se glawe, was sisch unner demm Begriff alles infinnd unn sisch wunnerschd ebbes druff inbilld.

Ob die all begreife, dass das Word aus zwei Dääle bestehd? De wischdischere Dääl is „Dengge“. Wo das fähld, kann „Quär“ aach nix redde. Dòò wissd isch e anneres Word mid „Q“: Quadsch! Nur se dengge, má dääd dengge, langd nidd. Má sidd jòò, was debei rauskummd. In de 1960er had die Aktion Gemeinsinn dòòforr es Word „Ohnemichel“ gebrauchd. Awwer Achdung: Gemeinsinn! Nidd edwa gemein sinn. Debei wär’s so äänfach: Gugge, wo‘s Problem steggd. Will má’s leese, muss má mid guddem Wille es „Wie“ kläre. Also: Es Ziel zur Zeid? Dass so wenisch Leid wie meeschlisch an Corona krank werre odder sogar sterwe. Saa bloos! Dòò leid doch schunn de Has im Peffer, wenn mansche dòò nix draan leid, weil’s ihne jòò gudd gehd. Die fòòze vun Grundreschde, männe awwer bloos: Isch mache nur, was mir passd unn losse má nix vòrschreiwe. Dòòzu muss má nidd dengge, das stehd schunn vòrhär feschd. Unn das is ach mid em Edikedd „Quärdengge“ nidd se redde. Unnerm Strisch bleibd vun denne hohle Teen nur iwwerisch: „Isch-Isch-Isch“. Nadiirlisch gehd má quär, wo’s gradaus nidd klabbd. Odder Ziggzagg. Awwer selbschd wenn’s in Rischdung „Zigg“ gehd, muss má trodzdemm uff Zagg sinn, sunschd kummd má nie aan. Unn das allään wär wischdisch. Isch hann mòò gelernd, Gemeinschafd brauch Reeschle unn Leid, wo se inhalle. Awwer wivvel vun uns hann denne Sadz schunn lang uff de Dregg geschmiss? Quärdengger? Die Sord? Das wär zum Lache, wenn’s nidd zum Heile wär. Was mir schunn lang brauche, wem’má iwwerläwe wolle, sinn Längsdengger. Es is heegschdi Zeid!

Peter Eckert schreibt Saarbrigger Platt.