Wann Stään vum Himmel falle

Wann Stään vum Himmel falle

Ab Iwwermorje kammer in de Stadthall widder jeedi Meng edle Stään bewunnere. Uff der ään Seid hochkaräädische Prezioose, wo joo eejer klään ausfalle. Dasse aach scheen an de Finger odder zum Autfidd passe. Annerseids zeije se doo awwer aach ganz schwääre Waggese, die sogenennde Medeoridde. Dass die irwjendwann äänfach so uff die Erd erunner geschmiss worr sinn, iss joo aach nidd die feine Art

Ab Iwwermorje kammer in de Stadthall widder jeedi Meng edle Stään bewunnere. Uff der ään Seid hochkaräädische Prezioose, wo joo eejer klään ausfalle. Dasse aach scheen an de Finger odder zum Autfidd passe. Annerseids zeije se doo awwer aach ganz schwääre Waggese, die sogenennde Medeoridde. Dass die irwjendwann äänfach so uff die Erd erunner geschmiss worr sinn, iss joo aach nidd die feine Art. Unn wär eichendlich e Fall fier de indergallaggdische Entsorschungsverband. Wie leicht doodebei ebbes hädd passiere kinne, das sieht mer joo scheen in de einschläächische Kaddaschdroofefilme. Nidd weenischer inderessant sinn awwer aach die Stään, wo die Astronaude domools vum Mond middgebrung hann. Sie erinnere sich sicher noch: e grooser Schridd fier die Menschhääd. Vunn denne Himmelsstürmer heerd mer allerdings gar nix meh. Ich will das joo jedds nidd ironisch kommendiere, sunnschd hääschds widder, ich stehn em Fortschridd im Wää. Awwer kloor iss das schunn, wammer bedenkt, wie bombasdisch die Plään domools ware. Vunn der Eroberung des Weltalls war die Redd unn dasse glei ganze Kolonieje uffem Mond odder sogar uffem Mars gründe wollde. Es hadd sich awwer ganz schnell erausgestellt, dass doo noch vill Pladds noo owwe iss, bis so hochflieschende Plään mool in die Tat umgesetzt werre. Unn selbschd wenn so ebbes theoreddisch machbar wär, doo gilt de Spruch: Es ganze scheitert an de Finanze. Unn solang mir hie unne uff unserm Planeede noch midd dem ään odder annere Problem se kämpfe hann, doo wachse die Bääm raumfahrttechnisch nidd in de Himmel. Solang gugge mir hald in de Mond unn halle uns an das, was ab unn zu vun doo owwe als Sternschnubbe runnerfalld.

Mehr von Saarbrücker Zeitung