Uff nix kam'má sisch válosse

Uff nix kam'má sisch válosse

Die Daache ham'má nòò Trier misse. Nix Grooses, nur hald nidd forr uff die lang Bank se schiewe.

Awwer der Wääsch forr zwei Stunn - unn gleisch hämm, das gehd má geje de Strich. Vum Briiderkranggehaus zum Dom is jòò nur e Kadzesprung. Gudd Idee: Mir gehn uff de Weihnachdsmaakd. Nidd kald, känn Schnee. Besser wie vòrschjòhr, wo má ne desweje vápasd hann. Gesaad, gedòòn. Mir kumme zum Dom. Nix! Känn äänsisch Bud. Känn Lebkuche, känn Glihwein. Nix mid Abbelsinesiisschmier, Mangochutney, Grumbiirkiischelscher, Leddergirdel aus Afriga, Silwerkeddscher aus Edelstahl, Freindschafdsbändscher, Raischerstäbscher unn Dufdpedroleum, Tannespidze-Likeer. Was má Weihnachde brauch: Nix dòò. Mir hann so betribsd geguggd, dass e freindlischer Paschdor uns gefròòd had, ob á uns helfe kinnd. Mir wollde uff de Weihnachdsmaakd, ham'má gesaad, awwer dòò wär nix. "Jetzt, im September?", had der gefròòd. Es waa änner vun der ald Sord, wo nidd mid dá Zeid gehn will. Er wolld sisch nidd belehre losse, dass es doch iwwerall schunn Stolle unn Zimdsterne unn Niggelòòse se kaafe gäb. Unn ausgereschend de Weihnachsmaakd kochd sei eischnes Sibbsche unn will eerschd in zwei Monade anfange. Má hann em Herr Paschdor sei Glawe geloss. Selbschd wem'má ne rumkridd hädde, hädd der jòò känn Weihnachdsmaakd beizaubere kinne. Dòò will má mòò mid dá Zeid gehn, unn dann mache se dá aach widder Krimmel in de Käs. Kannsch disch uff nix válosse.

Peter Eckert lebt in Differten. Letztes Buch (mit Hör-CD): sein ökumenisches Schmunzelbrevier "Engel mid unn ohne B" (Kelkel Verlag, ISBN 978-3942767064).