Politik- o Poschde-Gepeschber

Wat woär dat e Wahl am 25. Mai! So vill Kreizjer off so ville Zeddele foär so vill Peschdcher o Poschde! Do konnt, wer wollt, sich tronke o dermelisch stemme.

Allään en Wadern muscht sich jerer Wähler fünf Mo beschdefalls rischdisch entschäre. Jeres Tour off'eme annerschdfarwije Blaat, verdäält en zwo getrennte Urne: Ortsrat, Stadtrat, Kräsdaach, Europa on dann aach noch e nauer Bürjermäschder, foär deäne et wei e Stechwahl geft.

Dat woär alles net äänfach. Foär kääne. Net foär et Stemmvolk, net foär die, wo gewählt gä wollte. Erstaunlicherweis han sich die, wo mo dra komme orrer weirer dra bleiwe wollde, voärher rischdisch vill Meijh gä. Se se voär Publikum offgetreärt, han sich off de Maard gestallt o met de Leit geschwätzt, ha klääne o greßere Gedächtnisstütze verdäält. Alles ganz normal schee stressisch. Foär all Beteilischde.

Eisch awwer ha mich die lo Tour net aus dä Rouh brenge geloss. Meich hat kä bleed Gesicht o kä dommer Kommendar geärjert, net mo offgerescht, weil'ich mä dismo alles ganz genau aahijere o aagugge konnt. On zeallerletscht hor'ich dat sagenhafte, nä, dat onverschämte Gleck, datt die Bürjermäschder-Kanidate noonanner bei mir e Haus-Besouch gemach ha. Tja, do konnd'ich da austeste, ob o wie se reagiere, wenn de Klingel bellt, o wat se zur Konscht on zou klääne Kenner o großer Männer ze saae ha. Ijärscht mo em Haus, es kääner enner'er halwer Stonn dävo komm. Dat woär Wahl-Kampf.

On eich hot gewonn. Soll'ich auch verroore, foärwat eich all dat Treiwe monter o locker iwwerstann ha? Meich konnt kääner meh hin orrer her verschwätze, mei Bier woär scho geschijält: Gudd drei Woche foärm 25.Mai hor'isch em Rathaus Breijfwahl gemach.