1. Saarland
  2. St. Wendel
  3. Nohfelden

Fuußball-WM ó „Schbutzkuuchen“

Fuußball-WM ó „Schbutzkuuchen“

Fuußball iwwerall! Nét nuur de Alten, nää, aach schón de Klännschden, de Mäddcher wie de Buuwen, haddet WM-Fiewer vówétscht. Éggaal, wat fó Zeidóng de óffschlaascht, ob ént Raadjó odder ént Fernsehn, wó de hinheerscht, iwwerall éss de Rédd vaan de WM.

Ónn dò génn dann aach de Erénneróngen ausgegraaf: 1954 - Deitschland géfft et eerscht Mòòl Weltmääschder!

Ónn ich fròò mich haut: Wie hann ich deer Sónndaach erleeft, wie t Endschbill é Bern wòòr? Mei Ónkel Werner wòòr higefahr. Deer wòòr jò aach fuußballdoortich, ónn deer hott mich jò aach schó mò sónndes métgeholl ówwet Fuußballplätz. Dòòmòòls aan deer Sónndaach dò hott mich mei Freindin Brigitte óff sei Gebuurtsdaach égelaad. Zwälf éset alt génn. Gefeiert hammer én ihr Wohnzémmer ónn én de Gaarten. Dòòmòòls hoddich et eerscht ónn änzicht Mòòl é mei Leewen "Schbutzkuuchen" gess. Só nennt mer Kuuchen, wó noch de Käären én de Kirsche sénn.

Et Raadjó én t Wohnzémmer wòòr aan. Et Brigitte sei Mamma ó sei ällerer Bruuder, die ha Fuußball geheert. Naddierlich hammier Mäddcher én de Gaarte métkriet, wie dò e Mann ént Raadjó gejohlt ónn sich ball iwwerschlaa hott, wann de Doore gefall sénn. Awwer sónscht hodde mier Mäddcher néddesó vill Vóschdehschdemich vaan die Sach. Fuußball wòòr dòòmòòls Buuwesach. Mier Mäddcher hann óns ónser aaije Schbill ausgedenkt: Mier sénn én de Gaarten ónn ha mét die Kirschkäären aus de Kuuchen "Kirschkääre-Weitschbutzen" gemach.

Weer vaan óns Mäddcher dòòmòls - aan deer selwich Sónndaach, wó Deitschland et allereerscht Mòòl Weltmääschder génn éss - ónser "Kirschkääre-Weitschbutzen" gewónn hott, dat wääs ich lääder Goddes nòò sechzich Jòhr némmeh.