| 00:00 Uhr

Geheimspròòch Saarlännisch

De Amerikaner spionieren us aus. Eppes Naues éss dat nét.

Awei wésse mer wenichdens, dat dat ónner Freinden halt so éss. Onn mir liwwern jò aach fleißich ónn freindlich, wie mer sénn, all Informationen, wo ma sich nur denke kann, riwwer nò Amerika. Dòvor sémmer ausdrécklich gelobt génn vom General Alexander: Mir wären doch de Béschten, óff us kénnt ma sich äfach verlossen.

E béssjen e schlecht Gewéssen hann user Politiker awwer doch. Irjendwie hann die lò owen gemerkt, dat et nét jeder leide kann, wenn alles iwwer jeden bekannt éss ónn kääner wääss, ob er nét morjen schon als Terrorischt égestuft éss. Deswejen hat user Inneminischter Friedrich (der Friederich, der Friederich…), besorcht óm user Gróndrechter wie er éss , ganz ärenscht empfohl, ma sollt doch, wemma äm schon ónbedéngt en Imäl schicken wéll, die "Message" orntlich verschlésseln, dat wär jò technisch kä groß Problem. Dò hätt ich awwer e viel bessere Vorschlach. Ich gesinn dò e ganz groß Schangs, fer user Mundart, user saarlännisch Dialekter, óffzepäppeln. Wie wäret, wemmer all user Imäls én Zoukunft óff Saarlännisch schreiwe gängten? Dat kénnten dann nur die läsen ónn verstehen, die wo die "Geheimspròòch" aach kennen ónn kénnen. Die annern kénnten dòmét nix aafänken. Die missten Battrien von "Entschlésselern" éstellen, wenn se onbedéngt wéssen wéllen, wat lò geschriew génn éss. O ma kénnt die "Geheimen" dòbei noch gutt verarschen. Wat fer en Amerikaner gäwwt dann dat typisch saarlännisch Gespräch ("Ónn? - Ei jò. Ónn selwer? - Aach.") verstehen? Der misst doch ménnen, dat dò eppes nét stémmt. Ónn schon wärer óff der falsch Fährt. . .

Gérard Carau lebt im moselfränkischen Beckingen. Er kümmert sich im Verein "Gau un Griis" (Bouzonville) um die dreisprachige Literaturzeitschrift "Paraple".