| 20:26 Uhr

Kolumne Saarmòò
Feierdaa

FOTO: SZ / Müller, Astrid
Plattmacher Günther Hussong macht sich so seine Gedanken über die unzähligen Feiertage. Dabei entdeckt er allerhand Seltsames, das nachdenklich macht. Von Günther Hussong

Frieher hat‘s Fixfeier gebb, jetzt gebt‘s wää allem fix e Feier. Heit iss de „Daa vun de met Schoggelaad iwwerzoone Rosine“. Ich glaab, dass die Erfinner vun so ebbes sich om eener Daa veduun hann: morje is nämlich de „Waffel-Daa“, unn die hann enner an de Waffel unn kenn Grund, am 26. April de „Daa vum geischtische Eischetum“ se feiere.


 Frieher war‘s leichter, doo hat‘s nur traditionelle Feierdaa so wie Valentinsdaa oder Halloween gebb. Halloween soll e keltischer Brauch sinn, heert sich awwer an wie e Ameriganer in de Hauptstadt vun Östreich: „Hello Wien“.

Bei noch ältere Feschte wie Pingschte, Weihnaachte odder Oschtere krien ma sogar frei; viel hann awwer kenn Ahnung, was doo gefeiert werd. Sie wisse nur, dass ma an Weihnaachte uff de bassende Wein aachte muss - net vun jedem Weingut iss de Wein gut. Serick zu de neimodische Gedenkdaa: iwwermorje  iss de „Erfinn dei eischener Feierdaa - Daa“. Mei Fraa mennt, ich breischt denne net: ich hätt joo am 15. März schun de „Alles was du denkscht iss falsch - Daa“ gehat. Viel Leit kenne am 29. März de „Krallemacherdaa“ (Tag des Blendwerks) feiere, das basst gut zu‘m „Welt-Viagra-Daa“ zwää Daa devor. Oft gefeiert werd in Ämter unn Betriewe de „Radfahrerdaa“ im Juni, well doo aa gleich Beförderunge metgefeiert werre kenne.

 De „Daa vum Deitsche Bier“ im April iss meer dausendmoo liewer wie de „Daa vun de bay‘risch Milch“ im Mai. Milch soll joo miede Männer munter mache. Wann das stimmt, feiere dann am 5. Mai viel Leit „Hebammedaa“.

 Wann ich emoo meiner Fraa ehr Geburtsdaa vegesse, iss das net so schlimm; dann hann ich halt nur net gemerkt, dass ääs e Johr älder woor iss. Awwer wehedem, das bassert ma an unserm Hochzeitsdaa. Wann ich denne vegesse, vegesst ääs sich. Eemoo hat‘s e Wuch lang gebrutzt unn e Gesicht gemacht wie drei Daa Reenwetter. So e Gedenkdaa gedenkt da! Das kann ma Gott sei Dank nimmie basseere, seit unser Hochzeitsdaa jetzt uff de „Daa vum iberische Päärd“ fallt; an denne denkt ma immer.

 Dissjohr, genau am „Kampf gää die Ausdehnung vun de Wieschte - Daa“, werr ich „rund“. Runde Geburtsdaa oder Jubiläe sinn ebbes Dolles unn werre groß gefeiert, well doo Nulle hinne stehn. Oft stehn seit jeher awwer aa Nulle vorne! Dort - das wisse allegar - erschwere se nur die Iwwersicht unn sinn so unneedisch wie e Krobb. Unn trotzdem duut ma oft Nulle vorne feiere – statt se se feiere.

Günther Hussong bietet Kabarett-Auftritte an unter „www.mundart-saar.de“.