1. Saarland
  2. Saarbrücken

Kolumne Saarmóó von Gérard Carau

Kolumne Saarmóó : Vo Grenzen én Epidemie-Zeiten

Damals – zu Zeiten des Dichters Jean de La Fontaine – waren Epidemien noch Strafen Gottes.

Der fransesch Dichter Jean de La Fontaine hat 1678 de Fabel „Les animaux malades de la peste“ (Die an der Pest erkrankten Tiere) veröffentlicht, wo er verzehlt, wie de Déiren dòmòls mét ner Epidemie, wie mir se haut kennen, ómgang sénn. En Epidemie woar e Stròòf Goddes fir all die Sénnen, wo die Minschen héi óff der Erd begang hann. De Déiren én der Fabel machen sich die Sach ääfach: Se suchen dänen ónner innen raus, wo die greescht Sénn begang hat; der éss dann der Schóllije an dem ganze Malleur, gewwt mém Dood bestròòft – ónn verschwonn éss de Pescht. Ann sich kää schlecht Idee. Awwer wer éss der greescht „Verbrecher“? Én ihrer Versammlong beichten all Déiren ihr schlémschd Sénnen, vom Leew iwwer de Tijer, de Bär, de Fuchs bés rónner zum Esel. Egal wat die „Herren-Déiren“ aach Schlémmes aagestallt hann én ihrem Lääwen, se entschóllijen sich gejenseidich. Nur de Esel nét. Der gewwt, dómm-naif wie er éss, zou, datt er äämòl (!) óff er freemer Wies Gras gefress hat. Awwer dat reicht den annern als „Schóldgeständniss“, se sénn greilich empört ónn der arm Deiwel gewwt higericht. De Moral von der Geschicht. . .

Bei der wérklichen „Grooß Peschd“ e paar Joar späder (1720/21) én Südfrankreich hann de Minschen dann doch léiwer óff en anner Méttel zereckgegréff, fer der Peschd Häär ze génn: Se hann e 27 Kilometer lang ónn zwo Mäter hoch Trocken-Mauer („le mur de la peste) iwwer de Vaucluse-Berjen gebaut ónn von Soldaten bewache geloss. Ob die wérklich geholf hat, éss nét gewéss, awwer ma kann se haut noch besichtijen.

E Schóllijen suchen, e grooß Mauer bauen? Mét so Méttelcher gémmer uus haut némmeh zefridden, fer en Epidemie ze „bekämpfen“ (wemmer em Macron glaawen darf, sémmer jò wérklich ém Kréich – „nous sommes en guerre“). Obwohl: E Schóllijen an der Misäär ze fénnen, éss ónn bleiwt attraktif. Der Trump hat de Chinesen ausfénnich gemach, de Chinesen de Amerikaner. Ganz schwer ém Rennen óff der Schóllijen-Beschdenléschd sénn de Österreicher mét ihren Ischgl-Parties, gefóllicht von de Italienern mét ihrem Leichtsinn. Ónn wat éss mét der Stròòf Goddes? Hat nét der Papschd schon – ganz allään öffentlich – beim Herrgott gebiddelt ónn gebeddelt, „er möge gnädig sein“?

Iwwerall entstehen nau Grenzen, ganz besonnerschd én de Käpp. Die sénn mét Sääf ónn Sagrotan, wie empfohl, so leicht némmeh „wäsch“ se krinn.

Gérard Carau schreibt in Beckinger Moselfränkisch.