Mundart-Kolumne von Karin Peter Et Krippché dämpt

Weer kennt dat nét? Plätzlich kriet mer eppes én de Féngern, wó mer eewich nét draa gedenkt hat. Geschichde génn óff äämò lebendich, wó Jòhrzehnte seréck lein. Soo éset mer gang, wie ich mich et letscht Jòhr draa gemach hann, mei vóll geschdoppter Keller se raumen.

 Karin Peter

Karin Peter

Foto: SZ/Robby Lorenz

Vill Geschichden wòòrn dòò verschdoppt! Zwésche Biecher, Schbillsachen, alt Gerémpel vaa Genneratioonen krien ich plätzlich eppes én de Fénger wie só e Póppekopp módelliert aus gròò Plaschdillien. Jesses! Dat wòòr jò dat Módell fó der Kopp vaan der häälich Joosef.

Voor ball 60 Jòhr hott ónser Klass én der Kunschtunterricht mét óns Lehring, de Mamm Anneliese Bietzker, e Kripp gebaschdelt fó de Bääreser Keerch. Deer dòòmòòlich Paschdoor Kornelius wòòr nämmlich ónser Réljoonslehrer. Mier wòòre graad én de Ónnerpriema. 15 Mäddcher wòòre mer ó genaau só vill Figguuren hodde mer gemach: De Käpp aus Kneet óff en hólze Garnroll módelliert, iwwerkleeft mét klää Schnéppelcher Zeidóngspappier, die ówwerscht Schicht mét dat weiß Pappier vaan der Zeidóngsrand. De ganz Fammill wòòr égeschbannt fó se helfen. Wie die Schicht getróckt wòòr, éss der Pappkopp óffgeschniet, sesammekleeft ónn aagemòòlt génn. Aus Dròht hammer dann der Kärper fó de Krippefigguur gedräht. Mei Mamma hott de Klääder fó mei häälijer Jooseff genäht: e brauner Kiddel ónn e griener Ómhang. Mer hodden dòòmòòls e kattoolicher Jooseff ónn en evvangeelich Muttergoddes. Et Jeesukéndché hott óns Lehring selwer módelliert.

Ónser ganz Klass wòòr mét é Bääres én de Kérch, wie de Krippefigguuren óffgeschdellt gé sénn. Wat hodde mier e Frääd! Awwer nò 4 Wóchen dann e Schock: Ónser Kripp wòòr abgebrannt. Mer hott óns vózehlt, Kénner auset Dorf wäären én de Keerch et Krippché gucke gang, ó weil dòò kää Keerz geschdann hätt, hädden se ään vaan deer anner Seitenaltaar riwwwergetraa. Ónn dòòderbei móset pasiert sénn. De Kénner wäären dann aus de Keerch rausgelaaf ó hädde geruuf: „Et Krippché dämpt!“ Wie mer dat erfahr hann, dò wòòre mier Mäddcher naddierlich doottraurich.

Awwer mer hann nét lang gewaart ó beschloss, e nau Kripp se baschdeln, wann t aach kuurz voor ónser Abituur wòòr. Dat éss jétzer genaau 60 Jòhr häär! Ónser Figguuren hodde noch jòhrelang én de Bäreser Kérch geschdann, bés se vermuutlich schockelich wòòren. Der Kopp aus Kneet vaa mei häälijer Joosef hat métlerweil é Plätzjé fónn óff mei Biffé.

Karin Peter schreibt in Alt-Saarlouiser Mundart.

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort