Mundart Corona éss noch lang nét rémm

Awei, wo mer all glääwen, et Corona wär iwwerstann, éss jò alles nòmmò beschdens. Awei, wo de Grenzen nòmmò óff sénn, éss alles nòmmò gutt, éss dat Porzellan, wo zerschlaa génn éss, nòmmò gefléckt.

Das Corona-Virus hat auch die deutsch-französische Freundschaft infiziert
Foto: Robby Lorenz

De Saalänner kénnen nòmmò riwwer fahren én ihr Ferien-Haisjer an de Weihern odder zum Cora nò Forbach, zóm Record nò Großblidderschdroff odder zum Leclerc nò Kreitzwald, fer sich mét Wein énsedecken (de „caves“ missen jò endlich leer gemach génn fer de näkscht Ernt). Ónn de Flääsch- ónn Féschtheken waaten schon, iwwervoll.

De Fransosen hann sich offiziell bedankt, datt de Saalänner innen bei ihren villen Corona-Kranken so doll geholf hann, ónn uusem Énneminischder hann se verzieh (wérklich?), datt er sich so arich gefreit hat, datt de Bolizei so vill Franzosen an der Grenz abgewies hat. (Weil nur en abgewiesener Fransos e gudder Fransos éss?) Awei dérfen de Lottringer nòmmò riwwer kómmen nò Saabrécken zóm Karstadt ónn nò Saalui zóm Pipper. De Kassen én de Supermärkten klingeln nòmmò hiwwen wie driwwen, de Konsummaschin lääft nòmmò rónd. Gott sei gedrómmelt ónn gepéff.

Alles én Ordnung? Sitt so e stabil Freindschaft iwwer de Grenzen aus, wie ma et uus gär vorgemach hatt? Óff äämò, óff ääne Schlaach, woar all dat, fer wat mer angeblich Joarzehnte gekämpft hann, neischt meh wert, woar wäsch, wie wenn nie eppes geween wär. Autos mét fransesisch Nummernschildern sénn héi bei uus ém Saaland verkratzt génn, Reifen platt gestoch génn, de Lottringer Nòòpern verschännt genn, als wären se de Erbfeinden von dunnemols.

Ich iwwertreiwen e béssjen, awwer nét ze vill. De Grenz éss émmer noch e Wónn, éss émmer noch é villen Käppen drénn ónn kémmt manchmò raus wie der Deiwel aus der Késchd ónn treiwt sein Ónwesen. Dò hélft, wie mer gesinn hann, aach kää „Frankreichstrategie“ vom Annegret, so léiw se aach gemennt éss. Mir machen uus all gäär eppes vor. Odder sóllen de Saalänner Fransesch lehren, fer de Fransosen besser én ihrer Spròòch verschännen se kénnen, wenn der näkscht Virus – ónn der kémmt bestémmt - an der Goldisch Bremm odder é Schengen óff der Moselbréck ófftaucht ónn de Zong rausstreckt?

„Grenzen sénn dò, fer iwwerwónn se génn“, dat misst dat Motto én uuser Region sénn ónn bleiwen. Grenzbalken geheeren raus aus de Käpp ónn rénn ént Museum. Mer missen endlich richdich lehren, vernénfdisch nòòperlich métenanner ze schwätzen.

Gérard Carau ist Saar-Lothringer und schreibt in Beckinger Moselfränkisch.

Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort