Durch die Stadt gebummelt

Doo hann ich seerscht joo mool widder e geheerischer Schregg kried. Wie änner vun denne Fachleid, die wo sich iwwer die richdisch Vermarktung von Dengmerd kompetende Gedanke mache, gesaad hann, Dengmerd hädd e Bummel-Faktor. Wos doch heidsedaachs graad drumm geht, dass mer uffs Tempo driggd, wammer vorre midd debei sinn will. Dort wo bekanntlich die Musigg spielt

Doo hann ich seerscht joo mool widder e geheerischer Schregg kried. Wie änner vun denne Fachleid, die wo sich iwwer die richdisch Vermarktung von Dengmerd kompetende Gedanke mache, gesaad hann, Dengmerd hädd e Bummel-Faktor. Wos doch heidsedaachs graad drumm geht, dass mer uffs Tempo driggd, wammer vorre midd debei sinn will. Dort wo bekanntlich die Musigg spielt. Unn mir häddes joo dann midd unserer Gemietlichkääd gladd verbummelt. Unn werrde hinner der Entwigglung hinnerherlaatsche. Nidd bummele - sich dummele, heischt doch die Devise. Awwer mei Freind Schorsch hadd mich dann uffgeklärt. Die Kommission hädd gemennt, dass mer hie bei uns so scheen fuusläufisch, wie die Stadtplaner saan, durch die Stadt spaziere gehn kinnd. Ei doo hädde se vielleicht besser vumme Flanier-Faktor geschwäddsd. Das heerd sich dann schunn e bissjer eleganter aan. Mer muss in rer effendlich Diskussion äänfach uffpasse, was fier Werder mer gebraucht. Mer schwätzt joo heit aach nimmeh vumme Bummelzuuch, weil das so ähnlich klingt wie Bimmelbahn. Heegschdens noch vumme verbummelte Student, also ennem, wo morjens schwäär aus de Feddere kummt, weil er naachts nidd bei geht. Awwer das hadd jedds direggd nix midd Dengmerd se duun. Wo awwer bei uns definitief vill Zeit verbummelt werrd, das iss im Stau vun de Autofahrer. Wie neilich e anneri Unnersuchung feschdgestellt hadd. Unn ääns vunn de Middel doodegeeje, so hannse vorgeschlaa, das wäre unner annerem intelligente Ampele. Manchmool wär awwer schunn vill erreicht, wann sich de Verkehrsteilnehmer selwer e bissje intelligender draanstelle werrd.