Selbschd iss de Mann

Mer heerd joo als wie gesprächsweis jemand saad: Doo mach der mool e Bild! Unn heidsedaachs iss das iwwerhaupt kää Probleem meh. Doo holt mer fix sei Händi eraus unn kippst alles, was emm vor die Lins kummt. Neijerdings aach immer häufischer sich selwer. Zu dem Zweck steggd mer de Abbaraad uff so e Stegge. Denne wo mer dann meeschlichst weit vunn sich weghalt, dass aach scheen de kompledde Kobb midd uffs Bild druffpasst. Wahrscheinlich als Orientierungshilf fier die, wo morjens verkatert in de Spichel gugge unn vor sich hin grummele: Kenn ich nidd, rasier ich nidd! Selbschd-Porträäs hadds joo friejer aach schunn gebb, awwer die ware dann vunn beriehmde Mooler. Es Wichdischsde bei soome Selfie - also me Bild am Stiel - iss awwer eventuell eichendlich der, der wo doo uff dem Bild midd druff iss. Meischdens irjend so e Prominende-Verschnidd. Weil mer dann im sogenennde soziale Nedds doodemidd strunze kann, dass mer dem schunnmool irjendwo begeeschend iss. Was dann allerdings kää Zeiche vumme ausgeprääschde Selbschd-Bewusstsein iss.

In dem Sesammehang iss ganz putzisch, dass "selwer" die korreggde Iwwersetzung vunn dem Fremdwort "auto" iss. Das will ich awwer hie liewer nidd kommentiere, sunschd kääm ich ins Plaudere. Es gebbd joo aach Leid, wo Selbschd-Gespräche fiehre. Doo hadd mer weenischdens die Gewähr, dass mer sich niewoovoll unnerhalle kann. Annere duun aus Prinzip alles selwer mache, im Sinn vunn eichenhännisch. Ohne dass ihne jemand fachmännisch eninschwäddse duud. De Heinz Becker losst grüße. Unn de Chef heert mer laufend stehne: Wammer nidd alles selwer macht! Das hann joo sogar schunn die klääne Kinner druff: Nää loss mich, das kann ich allään!