Mundart : Nowember – séiß-sauer

Sinnt man über den November nach, könnte man glatt trübsinnig werden – so viele gewichtige Jahrestage hat dieser Monat. Aber es gibt auch Positives.

Der Nowember éss vóll gelaad mét schwären Daan. Er fängkt schwär traurich aan mét allen Häälijen én der vorderscht ónn allen Seelen aus der hénnerschd Reih. Iwwerall hat er warm Lichter óffgestallt geent de Kält ónn geent et Vergesssen. Awwer vorher gewwt noch schwär „Halloween“ gefeiert, mét Bòòzekäpp aus Kürbissen mét Kérzen drén vor der Hausdier (Rómmeln zum selwerschd Aushöhlen géwwt et jò kää meh). De Kénner hann sich gruselich verklääd ónn von dän Alten Séißet odder Saueret gefoddert. Ónn die Alten selwer hann schwär óffgedräht, als missten se, wie die alt Kelten, noch dapper sier ihr eijenen bees Gääschder austreiwen. Mét Lichtern geht et am Martinsdach weider. De Kénner sénn nommòh freundich aagedòòn, se drehn awei bónt Laternen ónn hallen Abstand vom Perd, wo der Häälich Martin mit seinem halwen rode Mantel ónn seinem Helm sétzt. Nét nur der Beddler hat die ään Hälft vom Mantel kritt, aach de Kénner krinn eppes ab, nämlich e séiß Brétzel. (Hat sich seit der Zeit vom Martin von Tours bei uus eijentlich neischt verännert? De Armen krinn en halwe Mantel, de Kénner e Brétzel…) Der neint ónn zehnt Nowember gewwt én Deitschland gleich doppelt begang. Ma erénnert an de „Reichskristallnacht“ 1938, wo Horden vo gruselijen Gestalten mét ganz besonneren „bengalischen“ Lichtern durch de Städt gezoo sén, Bääthaiser ónn Geschäfter abgefackelt odder demoliert ónn Minschen gejäät hann. Ónn an de „Mauerfall“ é Berlin, fonfzisch Joar späder. Mer hann gedenkt, datt de Freudelichter, wo dòmols, 1989, én de Stròòßen vo Berlin ónn én de Herzen von so villen Leiden gestrahlt hann, nie ausgehen gängten. Ma hann uus getaischt, de Horden sammeln sich nommòh. „Mir sénn et Volk!“, awwer wat fer ent…

Der elft Nowember éss besonnerschd schwär. Diss Joar misst ma iwwer dän Dach lò e ganz grooß Kreiz machen. Vor hónnert Joar éss e Kréich zu Enn gang, wo ma sich gar nét greilich genug vorstelle kann. Hat er mét all seim Schrecken, mét all seinen Dooden de näkschden verhénnert? Èm Gejendäl. Volkstrauerdach ónn Doodensónndach kómmen dazou, der Buß- ónn Bäätdach éss jò abgeschafft. Der Nowember éss aach so greilich-gruselich genuch. Awwer Gott sei Dank fängkt am Elften jò aach de Faasendszeit aan. Ma kénnt et sonscht nét aushallen…

Gérard Carau schreibt in Beckinger Moselfränkisch. Er betreut die Literaturzeitschrift „Paraple“, deren Nummer 35 vor kurzem erschienen ist.