1. Saarland

Mundart-Kolumne von Gérad Carau: Rettet et Gredelchen de Welt?

Kolumne Saarmóó : Rettet et Gredelchen de Welt?

Unser Mundart-Autor Gérard Carau meint: Die engagierte Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ gehört in den Lehrplan. Denn da lernen die Schüler einiges.

Ém Märchen hann sich et Hänsjen ónn et Gredelchen (nét ze verwechseln mét lääwenden saarlännischen Politikern!) ém déiwen Wald verirrt, sénn an e knusperisch Haisjen geròòt, wo se sich erscht mòò gutt gelatzt hann, fer dann vonner beeser alter Hex én e Kääwisch égesperrt ze génn, fer Fett aasesetzen, datt se fer de Hex e kräwdisch Mahlzeit abgénn. Nur mét List ónn Tücke hann se sich rette kénnen ónn de Hex mém Doot beschdròòwd, wie et sich fer e Märchen geheert.

Dò steht uuser modern Gredelchen, et Greta Thunberg aus Schweden, doch vill besser dò. Dat Mäddchen verirrt sich nét; dat wääß genau, wo et langeschd geht. Dat hat aach kää Bréiderchen needisch, wo em hélft, de Weech ónn en Ausweech ze fénnen. Dat Mäddchen éss selbschdstännisch ónn „emanzipiert“. Dat éss Manns, gescheit ónn „kompetent“ genuch, fer allen anneren, de Großen ónn vor allem de „großen“ ónn greeschden Politikern (wie em Tobias ónn em Annegret) de richtije Weech aus all däm Schlamassel ze weisen, dän ma all aagericht hann. Chapeau, leiw Gredel, wat dau én koarzer Zeit schon alles feartisch braat hascht, woraan de Alten scho seit Joarzehnten kaauen (odder ewen nét)! De Kénner hann zwar wenijer School, wie vill „Pädagogen“ mennen, weil se sich de Freidach ääfach frei machen fer ze demonschdrieren, awwer se lehren trotzdem vill meh vom richtijen Lääwen, wie anneren mennen! „Friday for future óff der Stròòß” geheert én de „Lehrplan“.

Én de Märchern hann uus Alten ihre Kénnern ónn Enkelchern verzeelt, wie schlémm de Welt sénn kann, wat ääm alles pasieren kann, óff wat ma alles òffpassen móss; awwer och, wie dann, Gott sei Dank, doch alles noch gutt ausgeht (wemma sich schéckt). Et Greta Thunberg éss uuser nau Märchenfigur ónn Märchentant én ääner Person. Et verzeelt uus allen - nemmeh nur de Kénnern, sondern aach uus alten Eseln - ,wie schlémm mir (Alten) mét der Welt émgang sénn. Mer hann et all gewoscht, mer hann däm Treiwhaustreiwen all zougelout, ma hann et am eijene Leiw erlääwt, de Fachleit hann et erforscht ónn de Politikern, die wo et Saan hann, aach laut ónn deitlich gesaat: Awwer neischt éss pasiert. De Welt éss wie der Hänsel ónn et Gredel bei der Hex ém Kääwig égesperrt. Hänsel ónn Gretel wóllten awwer ausem Kääwisch raus ónn hann e Weech gefonn.

Ó mir haut? Kénnen der saarlännisch Hänsel ónn et saarlännisch Gredel uus aus der Bredullije helfen? Odder et Greta mét all dän Schoolkénnern?

Gérard Carau schreibt in Beckinger Moselfränkisch und betreut die Literaturzeitschrift „Paraple“.