1. Saarland

Mundart-Kolumne Nääwens gehuggd von Georg Fox aus dem Saarland

Mundart-Kolumne : Nääwens gehuggd

In seiner neuen Mundart-Kolumne „Nääwens gehuggd“ schwelgt Georg Fox in Erinnerung an die vergangene Weihnacht – an „das Glään“ und „de Labbe“.

Leddschd Jòhr dser Weihnaachd hann isch dsuu meiner Fraa gesaad: „Das Glään gebbd in dswei Jòhr achddsehn. Dò solls ebbes uffs Kondo grien fier danne de Labbe dse mache!“ So hann mier frieher dsem Fiehrerschein gesaad. Der iss fier Ääs beinäggschd so wischdisch wie die dswädd Geburdsuurkund. Waar das e Frääd unnerm Dannebaam gewään, wie unser Druddschelsche beim Kuwwäär middem Geld gesaad hadd: Ei das wäär jò subber, wanns in e paar Moonaad in die Fahrschuul gehn kännd. Dò sinn isch gans baff gewään, weil jeddse die Kinner schunn mid Sibbdsehn de Labbe grien känne, wann ääner beim Fahre nääwens debei huggd.

„Jesses, dò haschde awwer demm Määde e Floh ins Ohr gehuggd!“, hadd Meins gejòòmerd. „Wann Ääs de Fiehrerschein hadd, muschde middem vun frieh bis schbääd unnerwääs sinn. Aam Enn fahrschde noch òòmends middem in die Disgo unn kummschd mer erschd friehmòòrjens widder hemm. Das gääd mer graad noch fähle!“ hadd Meins gesaad. „Nuur mò langsamm, so schnell schiese die Breise nidd!“, hann isch serigg gebb. Awwer die Breise hann schneller geschoss als wie mer gedenggd hädd. Schunn vòòr der erschd Fahrschdunn hadds dremmelierd, dasses mò iwwer de ADAC-Bladds fahrd, fier schummò e bissje dse iewe. Glaab mers, isch hann im Jannewaar noch nie so geschwiddsd wie bei der dò Fahrerei! Das Määde hadd jò uffs Gaas gedriggd, als hädds de Deiwel im Leib.

Wies danne schbääder sei erschd Fahrschdunn gehadd hadd, hadd der Fahrlehrer gesaad, ei das wäär dsem Dunnerliddsche, so e gudd Schielerin hädder sei Lääbdaachs noch nie gehadd! Unn brombd hadds nò e paar Moonaad middem erschde Mòòl de Fiehrerschein beschdann.

Isch kunnds nidd glaawe unn hann dann immer misse midfahre. Iwwer die Wuch waar isch meh in meim Audo als wie dehemm, weil mier graad iwwerall rumgekurvd sinn. In der Dseid binn isch dsem Andialgehooligger genn, weils allemò gehiesch hadd: „Dringg niggs, nòhäär muschde noch middem dsuu demm unn demm fahre!“

Hinnenòò hadds gesaad, dass wanns gewissd hädd, wie das iss, wann de Ooba eewisch unn drei Daach nääwebei huggd unn ääm iwwerall ninschwäddsd, hääds uffem Beifahrersidds aach noch e Lengger inbaue lasse. Dò wäär isch beschäfdischd unn hääd ebbes dse duhn, derweil woo ääs fahrd. Die dò Weihnaachd hadd mei Fraa gesaad, ob mier nò demm Broobejòhr demm Jung es Audo genn. Awwer dò hann isch gesaad, se soll nuur mò halblang mache. Irjendwann gääd isch aach gäär mò widder selwerd Audo fahre!
________________

Das neue Buch von Georg Fox heißt „Das Saarlouiser Herz“. (www.edition-schaumberg.de) Seine Mundarttexte findet man unter www.nachtgedanken-saarland.de und in dem Buch „Dòò bischde Pladd“, Edition Bucherbach.