Mundart-Kolumne - Das Atom ist schuld!

Kolumne Saarmòò : Dòdraan éss nur et Atoom schóld!

Gérard Carau über Atombomben, Amerikaner und Automanager – und eine Erklärung seiner Mutter für die Probleme dieser Welt.

Wenn fréijer óff der Welt eppes Schlémmes pasiert éss, wat ma sich nét sofótt richtich erkläre kónnt – e Kréichchen héij, e Kréichchen lò, et woar jò émmer eppes loss – , dann hat mei Mammen allen Ärnschdes behaupt, dò wär nur dat naumodisch Zeisch, dat Atoom draan schóld. Dat gäwwt de ganz Welt dorjenanner ónn de Minschen all verréckt machen, dò braischd ma sich iwwer neischt meh ze wónnern. Se hat dat so verzeelt, wie wenn „dat Atoom“ so eppes wär wie e Géftzeich, wo ma däm, wo ma nét leide kann, én’t Essen odder én sei Gedrénks mischt, dadder nur siehr hopps geht odder Dénger mischt, die gròweln.

Ma hat haut iwwer die Naivität vo meiner Mammen gutt lachen. Mir Kénner hotten én diser Zeit én der School eher geleert, wie doll et Atom doch eijentlich wär als „Energiequelle“ ónn wie dómm de Minschen wären, wenn se óff so eppes verzichde gängten – nur weil én Hiroschima ónn én Nagasaki 1945 so én Atombomb én de Lóft gang wär. Ich kann mich nét erénnern, dat dòmols e Lehrer uus Kénner vor däm Atoom lò gewarnt hätt. Ém Géjendääl. Die lò hénnen é Japan wären an ihrem Elend, so schlémm et woar, jò nét ganz ónschóllisch gewehn. Awwer uus én Europa kénnt so eppes haut némmeh pasieren, dò gäwwden de Amerikaner schon óffpassen, die wären jà haut user Freinde ónn bei uus wär Fridden fer émmer. De Technik hätte mer ém Gréff, dò kénnt neischt pasieren. Allez dann! Ónn schon hammer de Deiwel én de Flasch gesperrt ónn de Stóppen dróff geknallt. Der hält schon. Odder? Siehe Frankreich.

Fer mei Mammen woar „et Atoom“ an allem schóld, wat óff der Welt nét gestémmt hat. Se hat et nét besser gewóscht, awwer se hat Angschd gehat vor däm, wat dò noch kómme kénnt. Ihr Sorjen von dòmols sénn haut nét ausgestann. Wer éss haut, foffzich, sechzich Joar späder, draan schóld, dat óff der Welt émmer wénijer stémmt? Dat et émmer noch ónn émmer widder nau Kréijer gewwt, wenn aach (noch) nét mét Atoombomben, dat Millijonen óff der Flucht sénn ónn e nau Heimat suchen? Wer éss haut schóld, wenn (nur) 26 Milliardäre genauso viel Vermöjen hann wie die „onner Hälfd“ von alle Minschen óff der Welt ónn neischt davan abgénn? Hat en Automanager véijertausenzwohónnerdfoffzich Euro Rente pro Dach „verdéint“? Leiw Mammen, dòdraan éss et Atoom werklich nét schóld! Awwer wer?

Mehr von Saarbrücker Zeitung