Mò nommò Gléck gehatt!

Mò nommò Gléck gehatt!

Voor zwaai Jòhr hoddich bei der Mundartwettbewerb “Mei Gléck“ métgemach, ó mei Gléck, ich sénn nòò St. Wendel égelaad génn ónn hann e Preis kriet.Et éss ball Hälwernaat, wie mer hämmfahren. Óff äämòò! Dò bléngdet ówwet Display vaa mei Autó: Stopp! Der Dónnerwédder! En Autópann! Ää Gléck äss ich nét allää sénn! De Kusiene éss métgefahr. Schdockdónkel óff de Gass! Wó sémmer dann iwwerhaupt? Wammer der ADAC aaruufe gehn, dò missde mer dat jò wéssen, sónscht fénnen die óns nét.

Fahre mer ab én deer näägscht Ort! Mä jees, dat éss jò en Industriegebiet! Kää Minsch ó kää Seel óff de Gass, deer wó mer kénnt fròòn. Mer fahren e bésselché meh weider, ónn dò gesimmer óff äämòò Licht én e Suppermarkt. Dò schaffe jò noch Leit drén! Óm die Zeit lòò? Mer schdeijen aus ó gehn aan de Dier kloppen. Et sé Handwerker, wó noch eppes gefléckt hann, awwer se mache graad Feieròòwend. Lääder Gottes! Mer heeren awwer weenischdens, wó mer lòò sénn, ónn dò ruufen ich der ADAC aan. Et wäärde gutt annerthalf Schdónn dauern, männen die óff de Zentraal. Oh Gott, soo lang drauße waarten, ónn dat én die Nówwemberkält!

Dò kómmt óff äämòòl e Mannskäärl vaa weider hénnen aus de Buddick aan de Dier ó männt, mer kénnten dré waarten. Eer wäär vaan e Sicherheitsfirma ó gäät die ganz Naat Wach hallen, weil de Allaarmaanlaach kabbutt wäär. Er kocht óns Kaffee, däält sei Trauwe mét óns, ónn ént Geschbrääch, dò kómme mer vaan Hänsjé óff Klääsjé. Ónn de Zeit bés der ADAC kómmt, foor sich ómt Autó se kémmern, die geht dapper róm. Endlich kanne mer hämmfahren. Wat hammer doch bei all dat Óngléck mò nommò Gléck gehatt!

Samstag, 16.11., 15 Uhr, Mundartlesung mit Karin Peter im Globus Saarlouis. Eintritt frei.