1. Saarland
  2. Merzig-Wadern
  3. Wadern

Karin Klee erzählt von einem turbulenten Krankenhausaufenthalt.

Unsere Mundart-Kolumne : On hopp! - es dä Schloofer fort

Unsere Autorin Karin Klee berichtet von einem sehr turbulenten Krankenhausaufenthalt ihres Mannes.

Em Radio han se gesaat, irjendwo wäre Leid so zügisch geimpft gä, datt se kä Zeit horre, ihr Schloofer auszezeij. Em Schloofanzuch desweje, weil em Impfzentrum de Kühlung for der Corona-Impfstoff ausgefall woär o mä dat gudd Zeich net äänfach verkomme losse wollt.

Aprops: Domols, wie sich noch net grad all Krankehäiser en dä Näh doodrendiert horre – voär drei Joähr –, han ich mei Mann aach em Schloofer fortbraat. Bei uus woär de Gripp ze gang, mir woäre bis dohi net geje Influenza geimpft. Iärscht ha mä uus neischt Beeses gedaat. Iwwermo awwer woär et zimmlich äklisch, schlemmer noch wie wenn dä Onkel Pit ze Besouch kemmt o nemmi geh ma. Mä ha nur noch gekorrert o hoch Fiewer gehaat, et es o es net besser gä. Wie ich mei Mann endlich egepackt o bei de Dokter geschlääft hot, hat der ne direkt ent Krankehaus no Losem gescheckt. Doärt woär Land enner: Mensche o Better off de Flure, Doktre, Schweschdre o Pfleger enner Druck, iwwerall lauter Notfäll. Nomeddes hot jerer e Zemmer off Station.

Zou meim Mann es e ällerer Mensch eregeschoob gä. Ä woär mem Krankewaan komm, Hals iwwer Kopp wie mir, er awwer ohne Jack, ohne Wäsch, sogar sei Zänn woäre dähääm leij bliev. Wie die Männer die ijärschde Infusione intus horre, hat sich de Stimmung leicht entspannt. Bei deäm Bettnoober sogar so weit, datt ä ze verzijäle aagefang hat. Mei Mann hat dat net gemerkt, der woär total bibb. Aan dä Naat han ich mich verabschied. De nägschde Daach geht et meim Mann emmer noch net wirklich besser. Ä geft foär e MRT no Saarlouis o nommo zreck brad, Longeembolie, wat sonschd. Wie ä en sei Zemmer retour rollt, es der Zemmernoober fein gerääjelt, hat sogar e naue Schloofer a. Genau so ääne hat mä de Good voär Joähre geschenkt, denkt mei Mann, ev ä nommo eduselt, o grid net met, wie sei Neäwemann en e anner Zemmer verlaat geft.

Ebbes spärer komme eich ze Besouch o geh aan de Schrank for de dreggisch Wäsch ze holle. Doärt leit e Tut met frijäme Sache. Ääner frischer Schloofer fählt. Et es der von dä Good... En deäm ville hin o her hot jemmes beim Eraume net offgepasst. „Soll ich mo gucke, ob ich dei alte Bettnoober fenne?“, han ich gefroot. Mei Mann hat blooß de Kopp geschiddelt, aach krank es ä vo Natur aus großzügisch. Die Tut met deäm Mann seine Sache ha mä de Schweschdre gä. Seit der Tour losse mir uss emmer impfe, egal geje wat o gär aach em Schloofer.

Karin Klee lebt in Wadern. Mehr unter:

http://karinklee.saar.de/