Lidderaduur an ääner Tuur

Lidderaduur an ääner Tuur

De Fred Oberhauser aus Dengmerd hadd jedds sein neijes Buch erausgebrung: e lidderarischer Fiehrer vun Deitschland. Er dääd fünf Pund wieje, hannse geschrieb. Mer kann garnidd alles uffzähle, was de Oberhauser schunn alles in punkto Lidderaduur uff die Bään gestellt hadd. In Dengmerd war er zum Beispiel de Iniziaadoor vum Lidderaduurforum

De Fred Oberhauser aus Dengmerd hadd jedds sein neijes Buch erausgebrung: e lidderarischer Fiehrer vun Deitschland. Er dääd fünf Pund wieje, hannse geschrieb. Mer kann garnidd alles uffzähle, was de Oberhauser schunn alles in punkto Lidderaduur uff die Bään gestellt hadd. In Dengmerd war er zum Beispiel de Iniziaadoor vum Lidderaduurforum. Legendäär sinn joo sei Exkursioone gewään, wo er zu jedem Flegge, wo mer hinkumm iss, e halwwer Roman hadd kinne verzähle. Weller Dichder doo gewohnt hadd odder doo mool uff Besuch gewähn war. Die Leid inderessierd allerdings meischd, midd wemm der doo meechlicherweis e Techdelmechdel gehadd hadd. Mer will joo nix saan, awwer de Goethe war so e Spezialischd uff dem Gebiet. Der war aach hie in unserer Geeschend. Awwer an Dengmerd isser knabb vorbeigeridd. Obwohls hie doomols schunn schnazze Määde genn hadd. Unn es hadd nidd draan gelääh, dass mir hie nur Prowinz gewään wäre. Zu der Zeid hadds joo in ganz Deitschland nur lauder Prowinze gebb. Unn das hadd der Lidderaduur iwwerhaubd nix geschaad, wie mer an Weimar gesiehn hadd. E Goethe hammer heidsedaachs direggd nimmeh. Doodefier werre jedds immer meh Leid vun der Muse gekisst unn bringe ihr selbschd inngemachde Werke unners Volk. Manchmool sogar ganze Romane. Die saan, was ich schunn alles erlääbt hann, doo driwwer kinnd ich e Buch schreiwe. Waard nur mool wann ich in Rente gehn! Unn doo isses joo sinnvoll, wammer midd seine Memoare nidd waard bis es Gedächtnis noolossd. Odder änner kried gesaad, du schwäddschd wie e Buch. Unn das bringt denne uff e Idee unn er duuds glei zwische zwää Deggele klemme. Unn so werrd de Aandrang in de poeedische Gefillde immer dichter...

Mehr von Saarbrücker Zeitung