1. Saarland

Kolumne Et éss Faasend. Allez hopp in Mundart von Gérard Carau

Mundartkolumne : Et éss Faasend. Allez hopp!

Auf AKK mussten wir in dieser Faasend verzichten, trotzdem lieferten die Saar-Politiker in Berlin reichlich Stoff für Büttenreden, meint unser Kolumnist. Und vielleicht machen Politiker die Fehler ja auch nur, damit man zur Faasend was zu lachen hat.

Diss Joar missen mir Saalänner an der Faasend óff de góldijen Humor von der Bótzfraa Gredel verzichten. Weil: Et Annegret Kramp-Karrenbauer hat vorisch Joar irjendwie de falsche Kloo gebótzt ónn dat aach noch bräät verzehlt! Dat hat e paar Spétzklékerten én de Medien nét gefall – ónn schon éss aus em Annegret et Annegeht génn. Fer se bótzen missen sich de Bòòtzen awai en anner Gret suchen… Awwer aach ohne et AKK hammer héizelann Stoff genuch fer de Faasendsbidden. Éss et Saaland nét an sich schon en äänzich Lachnummer (génn)? Etlich saalännisch Bürjermääschder „woaren“ lò neilich é Berlin, fer se beddeln, weil se neischt meh ém Säckel han ónn et Land innen nét helfe kann odder maan. (Wie sénn die Ärmschden eijentlich dò hikómm? Mét der Bahn, mém Fliejer? Óff jede Fall nét ze Fouß odder mém Rad, wie et sich geheert hätt…) Ónn wat han se fier en Antwort kritt? Et gäwwt neischt, se wären an ihrem Óngleck selwer schold, se sóllten sich nét so draastellen, dò kénnt jò jeder kómmen. Aach uuser drei Minischder lò oowen kénnten dòraan neischt machen, hääscht et, aach et Annegredel nét, wo beinòh Kanzlerin génn wär. Der Heiko éss én so Sachen sowieso ganz (dr)außen vor ónn der dick Pitt hat genuch ze déin, fer Tesla et gefrääßisch Maul é Brandeburch ze stoppen. Ónn han die lò oowen nét irjendwie aach recht? Gewwt bei uus nét (fascht) iwwerall kräftisch geschweinzt, datt ma nur noch mém Kopp schiddeln, de Fauschd ém Sack machen odder ääfach nur laut lachen kann, wie nò em gudden Witz én der Kappesitzong? Wer nét rechne kann, däm sóllt ma aach kää Geld én de Féngern génn. Wemmer schon bei der Polidik sénn: Hat et Flénten-Annegret seiner Heimat nét versproch, dòfier ze sorjen, datt der greilich Krach von de Fliejern iwwerm Hochwald endlich óffheert? Weil dat nét klappt, mennt et, et kénnt mò mét „seine Soldaten“ driwwer schwätzen, ob ma nét wenijschdens e Stròòß durch ihr Gelände é Mierzich zoulosse kénnt, fer de Stadt ze entlaschden. Awwer wenn aach dat nét klappt, wär dat villeicht aach gaa nét so schlémm… De Faasend éss dò, fer spotten ónn lachen ze kénnen, fer óngestròòft „Frust“ abzelossen. Ónn de Politiker machen ihr Fähler jò aach nur, damét et Volk an der Faasend driwwer spotten ónn lachen kann. Danòò éss alles nòmmó gutt ónn et kann wie émmer weidergehn. Allez hopp ónn dajeh!

Gérard Carau hat 2019 den Mundartpreis in der Sparte Lyrik gewonnen und eine CD mit seinen moselfränkischen Texten herausgebracht.