| 20:28 Uhr

Mundartkolumne
Vom Fauteln

FOTO: SZ / Robby Lorenz
En Déllinger éss mò for e paar Wóchen én em Supermarkt én Déllingen ékääfen gang. Er wóllt nur e paar Grómpern, verpackt ém Tiitchen, wie émmer. Er éss awwer stutzich génn, wie er óff et Etikett gelout hat: „Fransesisch Grompern aus Lischdroff“, hat dò gestann. Dat gewwt et doch nét! Mir sénn héij jò all frankofiel, awwer de Grompern geheeren doch uus, wenn se héij gewaaß sénn! Wat éss dò pasiert? Hann de Fransosen awei de Lischdroffer Auen annekdiert? Der Mann hat die Sach publik gemach. Der Firma woar dat – immerhin – peinlich ónn se hat sich entschóllischd ónn de Etikette-Schwindel korrigiert. Dòmét wär die Sach an sich erledischd geween. Awwer se gewwt doch schwer ze denken. Dò éss doch gefautelt ónn geschummelt génn. Ónn wenn der brav Déllinger nét óffmerksam geween wär, hätt er statt Lischdroffer Grompern franzesch Grompern gess. Die schmacken sicher aach nét schlecht, awwer et éss halt äfach nét dat sellwischt. Ma móss sich óff die Etiketter och verlosse kénnen. Awwer mò ehrlich: Gémmer nét iwwerhall betuppt? Beim Karte-Spillen éss et Futteln gang ónn gäbe. Olympisch Spiller ohne Doping gewwt et scho lang némmeh. De Autobauer bescheißen us nò Stréch ónn Faden – ónn machen Joar fer Joar meh Profit. Ónn de Polidik lout zou. Mer schécken user beschd Waffen én de Krisenregionen nò Nahost, gucken am Fernseh zou, wat „us Panzer“ dò aarichten. Ónn wenn dann Flüchtlinge riwwerkómmen, schécken mer se flott nommoh redour, weil dò ónnen jò eijentlich Ordnóng ónn Fridden herrschen (missden). Misse mer nét bei us zéerscht mò de Arwetsplätz sichern? User Politiker dispudieren monadelang iwwer „Inhalte“, krinn sich awwer erscht so richtich én de Hoor, wenn et óm Pöschdcher geht. Mer hann us ant Fauteln ónn krómm Dénger „gewehnt“. Misse mer se aach akzeptieren? Von Gérard Carau

Gérard Carau schreibt in Beckinger Mundart.