| 20:35 Uhr

Mundart
Taritara, de E-Póschd éss da…

FOTO: SZ / Robby Lorenz
Der érscht „Nachrichteniwwerbrénger“ én der Weltgeschicht woar der Marathonlääfer. Er éss die 42 Kilometer von Marathon bés Athen ze Fouß gelaaf, fer de Bürjern én der Hauptstadt de Frohbotschaft ze mellen, datt de Griechen de Perser besiecht hotten. Die Nachricht woar imm so wichtisch, datt er se ónnbedéngt selwer ónn mündlich iwwerbréngen wóllt. Er soll danòò doot zesammegebroch sénn. Kää Wónner. Ònn de beschdt Reklame fer de Poschd. Von Gérard Carau

So eppes verlangen mir haut nadierlich némmeh von usen „Poschd­booten“, pardong, usen „Poschdzoustellern“. Die brauchen haut Gott sei Dank ihr Lääwen némmeh ésesetzen. Se bréngen jò mäschdens aach kää Frohbotschaften meh, sondern émmer nur Rechnungen, Mahnóngen, Beschääder von Ämtern – ónn jed Meng Reklame, óff die ma gär verzichte kénnt. Dat Wichtije kritt ma haut jò sowieso iwwert Internet, iwwer Smartphone ónn Whatsapp.Dòbei beméiht sich de Póschd schwer, ém Geschäft ze bleiwen. Von anno tuwak aan modernisiert se sich. Nò däm Foußlääfer sénn de Reiter kómm, de Kuriere. Die woaren awwer ze daier. Dann de gääl Poschdkutschen, mét Bundespräsidenten óff ém Bock, fer die länger Strecken iwwer Land. De Bréifträjer óff ém Durf, mét der schwer Lädertasch óm de Schóller, wo sei Revier vo morjens acht bés Méttag abgang éss ónn gär an der Hausdier steh bliew éss, fer ze spròchen odder am Tresen äänen ze drénken, gewwt et scho lang némmeh.

Et Fahrrad hat de Féiß abgeleest. Zeérscht móschden de Zousteller selwer strampeln. Seit e paar Joaren hélft innen der (hoffentlich gréin) Strom. Ónn óff de E-Bikes kamma dann jò aach meh dróff packen. Awwer haut gewwt de Póschd eijend­lich némmeh ausgetraa, sondern ausgefahr. Zeérscht mét klännen Autos, dann mét Kaschdenwähn vo VW, ma móss jò émmer meh Pageter transpordieren, wemma méthalle wéll mét der Konkurrenz.Ónn et geht weider. Mei Freind Franz hat mer verzehlt, datt é Lebach (heij ém Saarland!) schon Elektro-Poschd-Autos ém Ésatz sénn. Die hääschen óff gutt Deitsch „Street Scooter“ ónn sénn extra fer de Póschd endwéckelt génn; die micht sogar e Geschäft damét. Ma heert se nét kómmen, se mache kään Dreck. Wunnerbar. Awwer Reklame bréngen se émmer noch…

Wat kémmt als Näckschdes? Gääl Drohnen mét em Póschdhorn odder mét Hermes-Flittschen am Bréifkaschden, garandiert ohne Krach ónn Lóftverpäschdóng? Ma hällt de Fortschritt nét óff, aach nét ém Saarland.

Gérard Carau schreibt auf Beckinger Moselfränkisch.