| 20:24 Uhr

Mundartkolumne
Fotogen?

FOTO: SZ / Robby Lorenz
Für Komplimente ist man nie zu alt, findet unsere Kolumnistin. Sie erinnert sich an ein Passbild aus den 1950er Jahren. Von Karin Peter

Die Daa dòò, dò hoddich én de Zeidóng e klääner Artickel gelees iwwer t „Fotogen“. Ónn dò éss mer durch der Kopp gang, wann ich dat Wort et eerscht Mòòl é mei Leewe geheert hott. Dòòmòòls, wie ich e Passbild gebraucht hann fó mei eerschder Kénnerausweis. Schón e bésselché länger häär, én de fóffzijjer Jòhren én de Frankenzeit. Deer Ausweis hann ich gebraucht, fó mét de Ooma ónn der Oopa én t „Reich“ se fahren. Mer wóllten nämmlich e Wisitt machen bei de Fammill, wó én t Siejerland gewahnt hott.Dò neilich hoddich én e Késcht mét alt Fóttón gegròòst ónn – Dier wäären et nét glaawen – noch äänt vaan die Passbiller fónn. Jees, wie hott mich mei Mamma só herrsch gemach: wie vill Mäddcher én die Zeit e Hoochfrisuur ónn oowen dróff noch e dicker weißer Flotsch, dówwelt gebónn. E Bólleeró-Jäckelché hoddich aakriet, hellblòò médde weißer Buwwikrääjelché. Dò kann ich mich noch éntsénnen, alles schee propper!

Ónn dòò sémmer dann é Saarlui bei der Mósjé Bartl, e scharmanter ällerer Fóttógraaf, ich gäät männen, er hott aus Wien geschdammt. Er hott nämmlich immer gäär só Kratzfießcher gemach ónn éss só róm geschwenzelt. Der Mósjé Bartl macht sei Óffnahmen ó männt dann, wie er méddet Abmòòle fäärdich wòòr, ich wäär „fotogen“. Fó mich als Kénd hott sich dat soo aageheert: Der Mósjé Bartl éss mét mier ó mét sei Aarwet sefridden; et Passbild éss gutt geròòt. Awwer wat dat eindlich hääsche sóllt, wóscht ich dòòmòòls nét. Ó wie mer t Passbild die anner Woch én der Mósjé Bartl sei Atteljee abgehóll hann, dò saat mei Mamma: „De machscht gutt Biller“! Ónn dòò wòòr ich da schón e bésselché schdólz.Ó wie heert sich dat haaudesdaas aan – nòò meh wie sechzich Jòòhr? Dòò treffen ich dò neilich e Fraa, die wó ich schón e gefiehlte Eewichkätt némmeh gesinn hott. Ónn dò saat die aa mer: „Jees, béschde t wirklich? Mer sénn óns lang némmeh begeent! Awwer dò neilich, dò hoddich Dei Bild én de Zeidóng gesinn. De béscht gutt getroff! Ich hann Dich gleich konnt.“ Wammer só eppes én t Alter gesaat kriet, hat mer dò nét aach Grónd genuch, fó sich se freien?

Karin Peter liest am 4. Mai beim Frauenfest in Saarlouis.