| 20:26 Uhr

Mundart
Et Kreiz mét däne Rätseln

FOTO: SZ / Robby Lorenz
Ich leese gäär Kreizworträtsel, nét nur beim Dokder ém Wartezémmer, nä, aach dahemm, am Schreiwdésch. Am léiwschden sénn mer die aus der „Zeit“, wo ma óm de Eck denken móss. Dò sétzt ma manchmò ganz scheen lang, bés ma óff ónn óm die Ecken kómm éss. Ma móss sich schon arich wénnen, fer dat richtisch Wort ze fénnen, wo én dat Käschtchen passt. Kénnerleicht éss jò die Antwort óff : „Autor Claude – im Ariane-Titel noch präsent“ (Anet). Awwer wat éss en „Wirtschaftdebattenthema, passt zum Fre wie vel“? Dò móss ma érscht mò abwarten ónn dat Feld dróm heróm abgrasen.

Der Eckstein én der „Zeit“ baut émmer scheen Zitater én, fer dat die Ròder nét verzweiweln. Die Zitater kamma nämlich prima im Internet rausfénnen. Ma brauch nur de „Definition“ énzetippen“, mét den drei Pinktcher, ónn schon hat ma et Lösungswort. E Beispiel: „Der eine bedarf der…, der andere der Sporen (Cicero)“ (Man beachte den korrekten Genitiv!). E paar Knäppcher gedréckt, ónn schon hat ma et Passwort: „Zügel“. Wor jò sowieso kloar…Ich hammer mò de Spass gemach ónn däne Spruch lò é Moselfränkisch égénn: „Der ään brauch…, der anner Sporen (Cicero)“. Wat dò óff em Schirm (sorry: Monitor) óffgetaucht éss, wor lóschdisch ónn lehrreich. Zeérschd éss en Ardikel von uusem Karin Peter aus Wadgassen erschien mét däm Titel „Se putzt én der Graddel“. Na, dat hat awwer mét „Zügel“ odder „zügeln“ gar neischt ze déin, odder? Dann, beim Weiderbläddern, éss e scheener, poetischer Text von der Ursula Kerber erschien: „Mei Stadt“ (utrivia.de), óffgehang am Tu-Wörtchen „brauch“, wo irjendwo ófftaucht, neischt mét „Zügeln“ zu tun hat, awwer ääfach passt. En annerer Text hat sich am Dingwort „Brauch“ óffgehall ónn verzehlt vom „Lehnenausroofen“, hélft beim Leesen vom Kreizworträtsel awwer aach nét weider. Sogar dem sonschd émmer hélfsbereiten Peter Eckert wor et dissmò „nét ään Duun, dò brauch má annere“.

Et Internet éss schon e fein Sach ónn ma kann sei Frääd dran hann. Ma kénnt die Frääd awwer noch greeßer machen. Wie wär et dann, wemma mò so richtisch óff Mosel- ónn óff Rheinfränkisch óm die Eck denken gängt? Dò gääwt sich doch bestémmt en „saarlännischer Eckstein“ fénnen, wo so eppes ferdisch brängt… Gerhard Bungert vielleicht? Ma misst e mò fròon.Gérard Carau schreibt Beckinger Moselfränkisch und ist im grenzüberschreitenden Kulturverein „Gau un Griis“ aktiv.