1. Saarland

Dò strahlt der Botzäämer

Dò strahlt der Botzäämer

Se hann nòmmò all ihr Bilanzen gezoo fer't Joar. Onn se hann sich wie émmer kräftdsch óff de eijene Schóller gekloppt. Wie (von de Bilanzen) ze erwaaten woar, éss jò doch nét alles so schlémm kómm, wie et hätt kómme kénnen

Se hann nòmmò all ihr Bilanzen gezoo fer't Joar. Onn se hann sich wie émmer kräftdsch óff de eijene Schóller gekloppt. Wie (von de Bilanzen) ze erwaaten woar, éss jò doch nét alles so schlémm kómm, wie et hätt kómme kénnen. Mir héi én Deitschland han jò aach noch Politiker, wo alles richte kénnen, ónn Unternehmer ónn Bänker mét Verantwortungsgeféil.De greilich "Wirtschafts- und Finanzkrise" hammer héi - fascht fescht ém Gréff, hääscht et. Leit, wo kään Arwett hann, géwwt et baal iwwerhaupt némmeh. Betriebe stellen Alten énn óff Deiwel kómm raus, mer wääs gar nét, wo mer se noch herhólle soll. Mét em héheren Rentenalter hann nur de Griechen odder Fransosen ihren Huddel, awwer mir doch nét, bei us éss dat kään Thema. Bei Pisa hammer aach schon fascht gewónn ónn der Euro éss notwennich ónn stabil ónn besser, wie de D-Mark je woar.

Gewéss: Et hat e paar Wutbürjer génn. Móss mer dòraus gleich et "Wort des Jahres" mache? Wie sitt dann dat ém Ausland aus? Sémmir awei all Revoluzzer génn? Onn hat unser MP Peter Müller nét recht, wenn er én seiner Neijoarsanspròch deitlich macht, dat, wer fer de Schieneverkehr éss, nét gleichzeitich gehnt Bahnheff sénn kann (egal ónner odder iwwer welchen Omstänn)? Mache mer doch, wie der Heiner Geißler, aus Wutbürjern ääfach "Mutbürjer", dann hammer doch en orndlijen Kompromiss ónn dat Problem éss - sprachlich wenichdens mò - aus der Welt. Hauptsach, mer kénne mò so weidermachen.

Em Saarland hammer die Widdersprich lòò, Gott sei Dank, nét, dò éss alles én der Reih. Dò strahlt der Botzäämer. "De Wértschaft fluppt", wie mer héi saat - dòbei beschweren sich doch all Wérten ém Lann, dat se ze wenich Omsatz han, seit de Gréinen dat absolut todale "Rauchverbot" - sogar fer de Hómpen én Saarlui - gewóllt han (wat jò so dann doch nét geklappt hat). Onn sonscht? Leit ohne Arwett géwwt et, wenn der MP PM diss Joar nòh KA geht, so gutt wie némmeh (s. o.). Dat de Kassen trotzdäm nét voll sénn ónn fer de Schoolen neischt iwwerich éss, leit nur dò dran, dat de Bayern, Württeberjer ònn Hessen us net leide kénnen.

Mer géwwt nostalgisch, wemmer dat alles sitt. Freijer hammir én der Famill óch Bilanz gezoo. An Silweschder hat mei Pappen e Késcht aus der Schublad vom Wohnzémmerschrank gehóll ónn en Haufen Zéddeln óff de Désch gelaat. Dat woaren Rechnongen, wo hann bezahlt génn missen iwwert Joar. Onn dann hadder us gesaat, wievill Schóld noch zeréckzebezahlen wär ówwet Haus. De Bilanz woar gar nét so schlecht, jéd Joar éss de Schóld e béssjen wenijer génn. Mer hott ebbes geschafft ónn et woar sogar ebbes iwwerich bliew. All woaren se gesónd ónn de Kénner woaren óff der School, sóllten ebbes génn. Naja… "Mer hann us doch dit Joar nòmmò gaanet soo schlecht geschlaa, odder?", hat dann mein Alter zefridde gesaat. Onn dann hammer zesammen iwwerlaat, wie et ém naue Joar weidergehe sóllt, wat mer sich vielleicht leischde kénnt.

Awwer dat geht haut némmer so, dat éss ze äänfach.

Gérard Carau arbeitet als Lehrer in Merzig und wohnt im moselfränkischen Beckingen. Er redigiert für "Gau un Griis" die Literaturzeitschrift "Paraple", wo er seine Texte veröffentlicht, und ist Mitglied der Bosener Gruppe.