Karikatur : Kein Spaziergang

Hund, Katze, Maus. ⇥ Karikatur: Tomicek