| 21:36 Uhr

Starkes Team.⇥ Karikatur: Burkhard  Mohr